User Tools

Site Tools


101--y-ban-nh-n-d-n-l-m-th-i-b-c-tri-u-ti-n-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101--y-ban-nh-n-d-n-l-m-th-i-b-c-tri-u-ti-n-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Ủy ban Nhân dân Lâm thời Bắc Triều Tiên</​b>​ (Chosongul: 북조선림시인민위원회;​ <​i>​Buk Chosŏn Limsi Inmin Wiwŏnhoe</​i>,​ Hán Việt: Bắc Triều Tiên Lâm thời Nhân dân Ủy viên hội) là một chính phủ được thành lập bởi Kim Nhật Thành sau khi ông tuyên bố tách khỏi Chính phủ lâm thời Đại Hàn Dân Quốc trong thời kỳ mở đầu của Chiến tranh Lạnh cùng với sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên (mà tiền thân là Đảng Cộng sản Triều Tiên). Đây là một chính phủ tồn tại được sự hậu thuẫn bởi Liên Xô và luôn ở thế đối đầu với Chính phủ lâm thời Đại Hàn Dân quốc do Mỹ hậu thuẫn ở phía nam Vĩ tuyến 38 trên bán đảo này.
 +</​p><​p>​Quốc kỳ của Bắc Triều Tiên ban đầu được sử dụng cờ Takeuga để cho phù hợp với truyền thống quốc gia, nhưng sau này chính phủ Đại Hàn Dân quốc đã sử dụng cờ này và nhằm đảm bảo phù hợp với những quốc gia cộng sản nên khi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được thành lập đã sử dụng cờ có ngôi sao năm cánh và nền đỏ tượng trưng cho ý chí đấu tranh cách mạng và tinh thần yêu nước của toàn Đảng toàn dân. Màu trắng của hai viền và bao quanh ngôi sao đỏ tượng trưng cho tính thống nhất và duy nhất của dân tộc, rìa cờ màu xanh da trời biểu thị nguyện vọng thiết tha yêu chuộng hòa bình. Lá cờ này được sử dụng cho đến ngày nay.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1301
 +Cached time: 20181014205357
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.104 seconds
 +Real time usage: 0.124 seconds
 +Preprocessor visited node count: 958/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12747/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4366/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​82.191 ​     1 -total
 + ​92.23% ​  ​75.808 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Former_Country
 +  7.60%    6.244      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  3.92%    3.222      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +  2.99%    2.456      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Main_other
 +  2.14%    1.760      4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​!!
 +  2.12%    1.739      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&#​7843;​_2
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1405566-0!canonical and timestamp 20181014205357 and revision id 43622210
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101--y-ban-nh-n-d-n-l-m-th-i-b-c-tri-u-ti-n-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)