User Tools

Site Tools


101--trung-t-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101--trung-t-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Đỗ Trung Tá</​b>​ (sinh ngày 12 tháng 12 năm 1945), quê tại thôn Hạ, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X và khóa XI tỉnh Bắc Giang. Ông thuộc đoàn đại biểu Bắc Giang. Ông từng giữ chức vụ bộ trưởng bộ Bưu chính viễn thông (2002-2007)<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Cha của Đỗ Trung Tá là ông Đỗ Trung Hàm, Chủ tịch Ủy ban hành chính xã Phùng Xá, liệt sĩ chống Pháp.
 +</​p><​p>​Đỗ Trung Tá học Đại học và bảo vệ luận án Tiến sĩ vô tuyến điện tại Cộng hòa dân chủ Đức. Về nước, ông công tác trong ngành Bưu điện, giảng dạy và kinh qua các chức vụ: Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty bưu chính viễn thông, Bộ trưởng Bộ Bưu chính viễn thông, Ủy viên TƯ Đảng, Phái viên của Chính phủ...
 +</​p><​p>​Ông Đỗ Trung Tá có ba người con gái: Đỗ Mai Lan, Đỗ Mai Liên và Đỗ Lan Anh.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1323
 +Cached time: 20181011085731
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.092 seconds
 +Real time usage: 0.120 seconds
 +Preprocessor visited node count: 251/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 11949/​2097152 bytes
 +Template argument size: 294/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 953/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.027/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.28 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​92.827 ​     1 -total
 + ​53.67% ​  ​49.818 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​48.19% ​  ​44.733 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​22.30% ​  ​20.703 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​iacute;​nh_kh&​aacute;​ch_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​20.12% ​  ​18.674 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​18.32% ​  ​17.005 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7897;​_tr&#​432;&#​7903;​ng_B&#​7897;​_Th&​ocirc;​ng_tin_v&​agrave;​_Truy&#​7873;​n_th&​ocirc;​ng_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​16.16% ​  ​15.001 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​13.94% ​  ​12.939 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.35%    4.969      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +  1.86%    1.724      6 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1462993-0!canonical and timestamp 20181011085731 and revision id 36710083
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101--trung-t-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)