User Tools

Site Tools


101--o-x-ph-b-nh-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101--o-x-ph-b-nh-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Đào Xá</​b>​ là một xã thuộc huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. Xã có sông Cầu cùng hệ thống sông Máng, một kênh tưới tiêu nhân tạo được xây dựng từ thời Pháp thuộc chảy qua.
 +</​p><​p>​Đà Xá có lãnh thổ trải dài theo chiều bắc-nam và tiếp giáp với xã Đồng Liên và Bàn Đạt ở phía bắc, giáp với xã Tân Khánh và Bảo Lý ở phái đông bắc và đông nam, giáp với xã Thượng Đình ở phía nam và tây nam qua sông Cầu và giáp với xã Lương Sơn của thành phố Thái Nguyên ở phía tây bắc. Theo Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 1999 - 2003, xã có diện tích 9,13 km², dân số là 5578 người, mật độ dân số đạt 610 người/​km². Đào Xá được chia thành 7 xóm là Tân Sơn, Dãy, Trám, Xuân Đào, La Lý, Đoàn Kết, Phú Minh.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Đoạn sông Cầu chảy qua địa bàn xã Đào Xá xảy ra tình trạng khai thác cát sỏi trái phép trên tuyến sông này bùng phát làm thay đổi dòng chảy, ảnh hưởng tới môi trường.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1254
 +Cached time: 20181013110053
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.160 seconds
 +Real time usage: 0.195 seconds
 +Preprocessor visited node count: 669/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 19470/​2097152 bytes
 +Template argument size: 570/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2460/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.054/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.49 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 155.852 ​     1 -total
 + ​39.31% ​  ​61.261 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​33.95% ​  ​52.917 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​33.25% ​  ​51.823 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​21.75% ​  ​33.897 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​14.15% ​  ​22.049 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Ph&​uacute;​_B&​igrave;​nh
 + ​12.48% ​  ​19.443 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​10.79% ​  ​16.816 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +  9.36%   ​14.593 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  5.77%    8.987      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​831461-0!canonical and timestamp 20181013110053 and revision id 40663185
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101--o-x-ph-b-nh-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)