User Tools

Site Tools


101--o-vi-t-trung-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101--o-vi-t-trung-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Đào Việt Trung</​b>​ (sinh ngày 19 tháng 5 năm 1959 tại tỉnh Hà Nam) là một chính khách Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. Ông đồng thời là Ủy viên Ban chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương, Ủy viên Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII, thuộc đoàn đại biểu Đồng Tháp<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>,​ đại biểu Quốc hội khoá XIV, thuộc đoàn đại biểu Nam Định.
 +</p>
  
 +<​p>​Ông có thời gian dài công tác bên ngành ngoại giao, từng giữ chức Tùy viên Đại sứ quán Việt nam tại Thụy Điển, Phó vụ trưởng Vụ văn hóa UNESCO, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.
 +</​p><​p>​Năm 2001 - 2007 ông giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao, Chánh Văn phòng, Trợ lý Bộ trưởng.
 +</​p><​p>​Năm 2007 ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Tổng thư ký Ủy ban Asean (2010).
 +</​p><​p>​Năm 2011 ông được bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tái cử năm 2016.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1250
 +Cached time: 20181011063735
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.056 seconds
 +Real time usage: 0.079 seconds
 +Preprocessor visited node count: 217/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6345/​2097152 bytes
 +Template argument size: 294/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 991/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.016/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.28 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​58.739 ​     1 -total
 + ​64.70% ​  ​38.005 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​55.80% ​  ​32.776 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​27.57% ​  ​16.197 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​iacute;​nh_kh&​aacute;​ch_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​24.94% ​  ​14.649 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​17.18% ​  ​10.093 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  7.41%    4.353      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1463502-0!canonical and timestamp 20181011063735 and revision id 40264618
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101--o-vi-t-trung-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)