User Tools

Site Tools


101--o-v-n-b-nh-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101--o-v-n-b-nh-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Ðào Văn Bình</​b>​ là đại biểu quốc hội Việt Nam khoá XIII. Khi trúng cử thì ông là Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Hà nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội. Ông trúng cử với tỷ lệ phiếu là 74,23 phần trăm. Ông ở đoàn đại biểu quốc hội Hà Nội, từng là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tỉnh Hà Tây.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<​p>​Ngày sinh: 11/11/1956
 +</​p><​p>​Giới tính: Nam
 +</​p><​p>​Dân tộc: Kinh
 +</​p><​p>​Tôn giáo: Không
 +</​p><​p>​Quê quán: Xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội
 +</​p><​p>​Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
 +</​p><​p>​Trình độ chuyên môn: ĐH Sư phạm Lý, Cử nhân Luật, Cử nhân chính trị
 +</​p><​p>​Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội
 +</​p><​p>​Nơi làm việc: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội
 +</​p><​p>​Ngày vào đảng: 17/12/1981
 +</​p><​p>​Nơi ứng cử: TP Hà Nội
 +</​p><​p>​Đại biểu Quốc hội khoá: XIII
 +</​p><​p>​Đại biểu chuyên trách: Không
 +</​p><​p>​Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND Thành phố
 +</p>
 +
 +
 +<​p>​Trang chủ quốc hội Việt Nam
 +</​p><​p>​Danh sách quốc hội khoá 13
 +</p>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1249
 +Cached time: 20181011162341
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.056 seconds
 +Real time usage: 0.086 seconds
 +Preprocessor visited node count: 238/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6443/​2097152 bytes
 +Template argument size: 294/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1054/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.014/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.28 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​63.555 ​     1 -total
 + ​60.03% ​  ​38.154 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​51.00% ​  ​32.415 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​26.73% ​  ​16.986 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​iacute;​nh_kh&​aacute;​ch_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​24.18% ​  ​15.368 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​15.97% ​  ​10.152 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​12.97% ​   8.244      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1395072-0!canonical and timestamp 20181011162341 and revision id 36034224
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101--o-v-n-b-nh-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)