User Tools

Site Tools


101--o-speedwell-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101--o-speedwell-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Speedwell</​b>​ (tiếng Tây Ban Nha: Isla Águila), trước đây được biết đến với tên gọi đảo Eagle, là hòn đảo thuộc quần đảo Falkland (Anh). Đảo nằm trong eo biển Falkland, Tây Nam bán đảo Lafonia, Đông Falkland.
 +</​p><​p>​Đảo Speedwell có diện tích 19,9 dặm vuông (51,5 km2), có chiều dài từ bắc xuống nam là 17,5 km và rộng khoảng 5 km tại miền trung đảo. Đảo tương đối thấp và bằng phẳng, được sử dụng làm nơi nuôi cừu hơn 100 năm. Đảo tách biệt với Lafonia bởi eo biển Eagle, tên củ của đảo Speedwell.
 +</​p><​p>​Speedwell là hòn đảo lớn nhất trong nhóm đảo Speedwell, trong nhóm đảo còn có đảo George, đảo Barren và Đảo Annie có diện tích đáng kể.
 +</p>
  
 +<​p>​Đảo là nơi sinh sống lý tưởng của nhiều loài động vật gặm nhấm, nơi đây cũng là nơi lưu trú của loài chim cánh cụt Magellan, các tổ chim của nhiều loài chim khác cũng được tìm thấy trên đảo Speedwell. Tuy nhiên đảo được biết đến như là một chơi chăn nuôi cừu từ hàng 100 năm qua.
 +</p>
 +
 +
 +<​ul><​li>​Ewen Southby-Tailyour. <​i>​Falkland Island Shores</​i></​li>​
 +<​li>​Stonehouse,​ B (ed.) <​i>​Encyclopedia of Antarctica and the Southern Oceans</​i>​ (2002, ISBN 0-471-98665-8)</​li>​
 +<​li>​William Wagstaff. 2001. <​i>​Falkland Islands: the Bradt Travel Guide</​i></​li></​ul>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1309
 +Cached time: 20181017115947
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.064 seconds
 +Real time usage: 0.127 seconds
 +Preprocessor visited node count: 188/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 7171/​2097152 bytes
 +Template argument size: 137/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.019/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 772 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​85.641 ​     1 -total
 + ​74.46% ​  ​63.766 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Orphan
 + ​68.30% ​  ​58.489 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​18.18% ​  ​15.568 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​15.98% ​  ​13.688 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  9.17%    7.853      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  7.17%    6.137      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.32%    3.703      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +  1.88%    1.609      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​PAGENAMEU
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1402000-0!canonical and timestamp 20181017115947 and revision id 41239219
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101--o-speedwell-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)