User Tools

Site Tools


101--o-n-alcatraz-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101--o-n-alcatraz-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​21°1′31″B</​span>​ <span class="​longitude">​105°50′47″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​21,​02528°B 105,​84639°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​21.02528;​ 105.84639</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​221px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​c/​c7/​George_Coker_1973-crop.jpg"​ width="​219"​ height="​241"​ class="​thumbimage"​ data-file-width="​219"​ data-file-height="​241"/> ​ <div class="​thumbcaption">​hình George Thomas Coker sau khi anh được thả ra khỏi nhà tù chiến tranh tại Bắc Việt Nam; tháng 3 năm 1973.</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Đoàn Alcatraz</​b>​ là một nhóm có tổng cộng 11 người lính tù nhân chiến tranh Mỹ (POW) được bị cầm tù riêng biệt trong chiến tranh Việt Nam bởi vì những hành động chống cự mãnh liệt của họ đối với người cai quản ngục. Những người tù nhân này bao gồm: George Thomas Coker, Jeremiah Denton, Harry Jenkins, Sam Johnson, George McKnight, James Mulligan, Howard Rutledge, Robert Shumaker, James Stockdale, Ronald Storz, and Nels Tanner.</​p>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1244
 +Cached time: 20181011101223
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.056 seconds
 +Real time usage: 0.082 seconds
 +Preprocessor visited node count: 191/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6500/​2097152 bytes
 +Template argument size: 279/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 354/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.022/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 750 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​63.450 ​     1 -total
 + ​61.37% ​  ​38.939 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​21.06% ​  ​13.361 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t_Hoa_K&#​7923;​
 + ​18.21% ​  ​11.554 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​10.69% ​   6.783      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Sfn
 +  9.93%    6.299      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  6.10%    3.872      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1468615-0!canonical and timestamp 20181011101223 and revision id 30694368
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101--o-n-alcatraz-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)