User Tools

Site Tools


101--o-great-falkland-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101--o-great-falkland-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​metadata plainlinks ambox ambox-style"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​div style="​width:​52px"><​img alt="​Tango style Wikipedia Icon.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Tango_style_Wikipedia_Icon.svg/​48px-Tango_style_Wikipedia_Icon.svg.png"​ width="​48"​ height="​48"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Tango_style_Wikipedia_Icon.svg/​72px-Tango_style_Wikipedia_Icon.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Tango_style_Wikipedia_Icon.svg/​96px-Tango_style_Wikipedia_Icon.svg.png 2x" data-file-width="​48"​ data-file-height="​48"/></​div></​td><​td class="​mbox-text"><​span class="​mbox-text-span"><​b>​Đây là một bài mồ côi vì không có hoặc có ít bài khác liên kết đến nó.</​b><​br/><​span style="​font-size:​ 88%">​Xin hãy tạo liên kết đến bài này trong các bài của các chủ đề liên quan. <​i>​(tháng 7 2018)</​i></​span><​span class="​hide-when-compact"/><​span class="​hide-when-compact"/></​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Great</​b>​ là một hòn đảo của quần đảo Falkland, toạ lạc phía Tây của Đông Falkland, trong eo biển Falkland. Phía bắc là quần đảo Tyssen và phía nam của nó đảo Ruggles. Đảo Great có chiều dài 6,5 km và rộng khoảng 13 km2.
 +</p>
  
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​i>​Bài viết ​  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1308
 +Cached time: 20181017115947
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.096 seconds
 +Real time usage: 0.185 seconds
 +Preprocessor visited node count: 178/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 7289/​2097152 bytes
 +Template argument size: 137/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.033/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 772 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 161.636 ​     1 -total
 + ​59.37% ​  ​95.970 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Orphan
 + ​55.47% ​  ​89.653 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​34.62% ​  ​55.965 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​19.12% ​  ​30.912 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  7.03%   ​11.369 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.82%    9.402      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.19%    6.769      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​PAGENAMEU
 +  3.59%    5.810      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1402004-0!canonical and timestamp 20181017115947 and revision id 41239226
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
101--o-great-falkland-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)