User Tools

Site Tools


101--o-barren-qu-n-o-andaman-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101--o-barren-qu-n-o-andaman-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Đảo Barren</​b>​ nằm tại biển Andaman, là một trong những đảo nằm về phía đông nhất của quần đảo Andaman. Đảo có núi lửa đang hoạt động duy nhất tại Nam Á. Cùng với phần còn lại của quần đảo Andaman, đảo là một bộ phận của Lãnh thổ Quần đảo Andaman và Nicobar của Ấn Độ, nằm cách 135 km (84 mi) về phía đông bắc của thủ phủ lãnh thổ, Port Blair. Vụ phun trào đầu tiên được ghi nhận trên đảo là vào năm 1787. Từ đó, núi lửa đã phun trào trên mười lần, vụ phun trào gần đây nhất bắt đầu từ năm 2010 và tiếp tục đến tháng 1 năm 2011.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Sau vụ phun trào năm 1787, các vụ phun trào tiếp theo được ghi nhận diễn ra trong các năm 1789, 1795, 1803–04, và 1852. Sau gần một thế kỷ rưỡi ngủ, hòn đảo lại có các đợt phun trào khác vào năm 1991 và kéo dài đến sau tháng, gây ra thiệt hại đáng kể. Có các đợt phun trào vào các năm 1994–95 và 2005–07 (đợt phun trào này có liên quan đến động đất Ấn Độ Dương 2004).<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1321
 +Cached time: 20181026051728
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.176 seconds
 +Real time usage: 0.231 seconds
 +Preprocessor visited node count: 760/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 25521/​2097152 bytes
 +Template argument size: 6141/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 800/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.078/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.24 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 197.454 ​     1 -total
 + ​66.91% ​ 132.110 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_mountain
 + ​61.72% ​ 121.863 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​20.55% ​  ​40.576 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convinfobox
 + ​17.79% ​  ​35.119 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convinfobox/​pri2
 + ​17.76% ​  ​35.070 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​17.04% ​  ​33.641 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 + ​16.33% ​  ​32.243 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cite_gvp
 + ​15.02% ​  ​29.652 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cite_web
 +  6.70%   ​13.227 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ifempty
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1405354-0!canonical and timestamp 20181026051727 and revision id 37464856
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101--o-barren-qu-n-o-andaman-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)