User Tools

Site Tools


101--ng-gorham-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101--ng-gorham-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Động Gorham</​b>​ là một động biển tự nhiên ở lãnh thổ hải ngoại Anh Gibraltar, được coi là một trong những nơi cư trú cuối cùng được người ta biết đến của người Neanderthal. Động nằm trên mặt phía đông nam của Đá Gibraltar. Khi lần đầu tiên có người sinh sống, vị trí của động khoảng 5 km từ bờ biển, nhưng do thay đổi mực nước biển, ngày nay nó chỉ có khoảng cách một vài mét so với bờ biển Địa Trung Hải.
 +Các hang động được đặt theo tên của viên đại úy A. Gorham của tiểu đoàn 2 Royal Munster Fusiliers, là người đã phát hiện ra nó vào năm 1907 khi mở một vết nứt ở mặt sau của một hang động biển. Đại úy Gorham ghi tên của mình và ngày khám phá của ông bằng muội đèn lên trên tường của hang động và từ đó nó đã mang tên của ông. 
 +Hang động Gorham là một địa điểm thu hút sự quan tâm của giới khảo cổ.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1270
 +Cached time: 20181016011533
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.192 seconds
 +Real time usage: 0.262 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1174/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 43884/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1095/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 20/40
 +Expensive parser function count: 5/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.086/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.19 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 214.996 ​     1 -total
 + ​87.04% ​ 187.138 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_hang_&#​273;&#​7897;​ng
 + ​83.70% ​ 179.946 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​30.95% ​  ​66.549 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_trong_h&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​21.98% ​  ​47.246 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 + ​16.24% ​  ​34.910 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 + ​14.20% ​  ​30.529 ​    13 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ifempty
 +  9.47%   ​20.350 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_coord
 +  6.79%   ​14.596 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Di_s&#​7843;​n_th&#​7871;​_gi&#​7899;​i_t&#​7841;​i_V&#​432;&#​417;​ng_qu&#​7889;​c_Li&​ecirc;​n_hi&#​7879;​p_Anh
 +  5.63%   ​12.097 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1461520-0!canonical and timestamp 20181016011533 and revision id 23974597
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101--ng-gorham-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)