User Tools

Site Tools


101--inh-v-n-h-ng-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101--inh-v-n-h-ng-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Đinh Văn Hùng</​b>​ (sinh 1953) là chính khách Việt Nam. Ông là Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII, thuộc đoàn đại biểu Ninh Bình<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Ông sinh ngày 15 tháng 10 năm 1953, quê quán của ông là xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 11 năm 1978, ông lần lượt kinh qua các chức vụ trong Đảng và chính quyền, từng giữ đến các chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.
 +</​p><​p>​Ngày 14 tháng 10 năm 2010, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ luật cảnh cáo ông, để ông thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X, nghỉ công tác để nghỉ hưu với lý do ông phải chịu trách nhiệm cho những khuyết điểm, vi phạm của thường trực Tỉnh ủy, vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, cấp ủy viên và phẩm chất, đạo đức, lối sống<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span id="​Ch.C3.BA_th.C3.ADch"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Chú_thích">​Chú thích</​span></​h2>​
  
 +<​h2><​span id="​Li.C3.AAn_k.E1.BA.BFt_ngo.C3.A0i"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Liên_kết_ngoài">​Liên kết ngoài</​span></​h2>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1324
 +Cached time: 20181011012029
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.076 seconds
 +Real time usage: 0.101 seconds
 +Preprocessor visited node count: 205/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 7052/​2097152 bytes
 +Template argument size: 291/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1616/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.020/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.27 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​68.983 ​     1 -total
 + ​77.26% ​  ​53.297 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​62.23% ​  ​42.930 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​22.54% ​  ​15.549 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​iacute;​nh_kh&​aacute;​ch_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​20.33% ​  ​14.025 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​14.12% ​   9.740      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.12%    3.530      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1464986-0!canonical and timestamp 20181011012029 and revision id 32044366
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101--inh-v-n-h-ng-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)